All Souls Day

哈哈~只是同事间问起“清明节-英语怎么说?”
结果,就呆了啰!
真的,好像很少讲起。有则打电话去询问,而我则找“维”哥求救去。
呐~又和大家分享啦!
清明节又名为:
~All Souls Day
~Clear Brightness Festival
~Festival for Tending Graves
~Grave Sweeping Day (这个也是)
~Chinese Memorial Day
~Tomb Sweeping Day (这个好像很直接的翻译哦-扫墓)
~Spring Remembrance


看了看,那里也有个和清明有关的文学角落。一起来看吧!
Qingming in literature
清明時節雨紛紛 / 清明时节雨纷纷 / qīng míng shí jié yǔ fēn fēn
路上行人欲斷魂 / 路上行人欲断魂 / lù shàng xíng rén yù duàn hún
借問酒家何處有 / 借问酒家何处有 / jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu
牧童遙指杏花村 / 牧童遥指杏花村 / mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn


English translation (几好一下的,连英语版的翻译也有。)
A drizzling rain falls like tears on the Mourning Day;
The mourner's heart is breaking on his way.
Where can a hostel be found to drown his sadness?
A cowherd points to Xing Hua village in the distance.
Note: (The word: 酒家 can have multiple meaning. 1. Winehouse or restaurant; 2. Hostel, Hotel or Motel)

另外,连越南的也有。又来看看,好难念哦!
In the Vietnamese epic poem The Tale of Kieu, Qingming is also mentioned as the occasion where the protagonist Kieu meets a ghost.

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân


English translation (英文翻译)
Swift swallows and spring days were shuttling by
of ninety radiant ones three score had fled.
Young grass spread all its green to heaven's rim;
some blossoms marked pear branches with white dots.
Now came the Feast of Light in the third month
with graveyard rites and junkets on the green.
As merry pilgrims flocked from near and far,
the sisters and their brother went for a stroll.

(Source : Wikipedia)

对!一直就想说现今的纸扎品。
Walau eh~那天无意中翻看报纸(许久没看了),竟然吓到我啊~
连名牌的LV包包也推出,酷似Ferrero Rocher的巧克力,纸扎按摩椅(还附有电线插头),PS2,配有私人的游泳池和游艇的“独立式洋房”... ...哇哇哇~真的是有够力咯!每个在“下面”生活的,不是轻而易举的成为暴发户?那个阴司纸都过万的,算亿的不是吗?不是说洛阳纸贵吗?其实买的人都喊贵了,且guarantee收到吗?其实,酱子的作法不是很环保呐!?

Comments

Popular Posts